Regulamin sklepu internetowego mmsztuka.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.mmsztuka.pl

“Sprzedającym” jest spółka
Grupa Morgen Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie wpisaną przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w Częstochowie.
Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0001013426 Spółka posiada kapitał własny w wysokości 12 178,06 PLN w całości opłacony.
Zarejestrowani pod numerem NIP: 5732940739, Regon: 524177419 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

korzystając z adresu poczty elektronicznej: grupamorgen.mb@gmial.com

Rozdział I Sprzedaż Towarów

§ 1 Definicje

1. Regulamin–niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa
Sprzedaży.
15
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mmsztuka.pl,
za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego.
12. Internetowa platforma handlowa –  jest usługą korzystającą z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się zawieranie umów na odległość.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem www.mmsztuka.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.mmsztuka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.mmsztuka.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien
dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym
do sieci Internet.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.mmsztuka.pl są cenami brutto podanymi
w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo
poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer
telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli
kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
16
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego
lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą
elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów
rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące
z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania
i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad
ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu
w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne
do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu
i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem
osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji
„za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów
w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach
serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki
„za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem
online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków
na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient
może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§ 5 Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia następuje w ciągu 48 godzin od dokonania zapłaty przez kupującego.
2. Towar zostanie dostarczony w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki zamówienia.
3. Łączny czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych.
4. Towar dostarczany jest jedynie na terenie Polski przez kurierów.
5. Przesyłka zostanie nadana przez jedną z firm kurierskich świadczących usługi na terenie Polski takich jak: DPD, FedEx, DHL. W zależności od wymiarów zamówionego towaru.

§ 6 Płatności

1.Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
3. Akceptując regulamin sklepu klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury na podany przez Siebie w formularzu adres e-mail.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (przelewy24) lub przelewem
na konto bankowe sklepu.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bezpodaniaprzyczynyskładającstosowneoświadczenienapiśmie,wterminie10dni(podstawa
prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,
poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania
rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,
za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań
audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych
po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,
za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu
lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą
zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług
w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 8 Procedura reklamacji

1.Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą
na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach
sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej
przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez
autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych
znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach
internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną
z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz
z dowodem zakupu. Można załączyć wypełniony wniosek zgłoszenia reklamacji, dostępnym pod adresem: www.mmsztuka.pl/reklamacje
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Gdyby usługodawca nie rozpatrzył reklamcji w ciągu 14 dni od jej złożenia, reklamację uznaje się za uwzględnioną. W przypadku
rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany
towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego
z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana
są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej
niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch
miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Administratorembazdanychosobowychprzekazywanychprzezklientówsklepuinternetowego
w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Daneosobowewykorzystywanesąwcelurealizacjiumówsprzedaży,wzawiązkuztymmogąbyć
przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,
w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu
do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów
we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”
Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego
korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@mmsztuka.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym
czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub
przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 10 Zmiana Regulaminu

1.Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,
Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji
warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie
internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie
do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Rozdział II Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
– Usługa “Pakiet całościowy dla artystów”
2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów,
których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Usługa “Pakiet całościowy dla artystów”

1.Usługa realizowana jest w formule zdalnych wykładów eksperckich, w trakcie których uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na
udostępnionym czacie oraz ustnie.
2.Usługodawca dostarcza klientowi odpowiednie materiały i ćwiczenia drogą meilową według określonego harmonogramu kursu z, którym klient zostaje zapoznany na pierwszym spotkaniu.
3.Skorzystanie ze szkolenia wymaga rejestracji oraz podania danych, tj. imienia
nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
4.Opłata za szkolenie pobierana jest z góry.
5.Zgodnie z prowadzoną polityką firmy Grupy Morgen P.S.A klient jest zobowiązany do podpisania umowy poufności typu “NDA”.
6.Klient ma możliwość odstąpić od umowy lub reklamować usługę.

Odstąpienie od umowy. Reklamacja

1.klient ma prawo do reklamacji. Odbywa się to na takich samych zasadach jak w przypadku towarów konsumpcyjnych, z tytułu rękojmi lub gwarancji. Konsumentowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy “sprzedawca” spóźni się z rozpoczęciem wykonania dzieła albo wykonuje je w taki sposób, które wskazuje, że nie ukończy go w ustalonym czasie.

Rozdział III Dyrektywa Omnibus

Informacja o cenie przed promocją

1.Klient jest informowany o najniższej cenie produktu występującej przez 30 dni od dnia wprowadzenia promocji, w opisie produktu.
2.W sklepie mmsztuka.pl nie występują ani nie mają miejsca promocje ani przeceny
3.Posiadany przez Państwa kod rabatowy uwzględniany jest dopiero w koszyku podczas finalizacji składania zamówienia, po wcześniejszym wpisaniu go w odpowiednie miejsce w koszyku, oznaczone miejscem “Kod rabatowy”.

Opinie o produktach w sklepie internetowym

1. Opinie o produktach w sklepie mmsztuka.pl są weryfikowane i administrowane przez sprzedającego.
2. Zarówno opinie jak i komentarze są moderowane i zatwierdzane przez administratora strony po wcześniejszej weryfikacji, pod kątek zawierania słów obraźliwych, wulgarnych oraz promujących postawy dyskryminujące na tle etnicznym oraz rasowym.

Informacja o numerze telefonu

1. Numer telefonu kontaktowego ze sprzedawcą dostępny jest w zakładce “Kontakt”
2. Obowiązujący numer informacji dla klienta w sklepie mmsztuka.pl to: +48 668 915 761

Rozdział IV Usługa kursów online

§ 1 Postanowienia wstępne

1.Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.

§ 2 Wymagania techniczne sprzętu

1.Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny,
• standardowa przeglądarka internetowa,
• posiadanie aktywnego adresu e‑mail.

2.Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny,
• standardowa przeglądarka internetowa,
• standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
• standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
• standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
• posiadanie aktywnego adresu e‑mail.

3.W sytuacji, w której, korzystanie z Kursu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej na Stronie.

4.Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

1.Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2.Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4 Zakup Kursu

1.W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1a. wybrać Kurs spośród dostępnych na Stronie “Kursy”,
2a. kliknąć w przycisk „Zapisz się na kurs” następnie Kupujący zostanie przeniesiony do zakładki “Zamówienie”, należy zaznaczyć “Płatność Offline” a następnie nacisnąć przycisk “Kup”. Kupujący zostanie poinstruowany po zaznaczeniu pola “Płatność Offline” jak dokonać zapały poprzez bramkę płatności w zakładce “Sklep”
3a. Po dodaniu kursu do koszyk w zakładce “Sklep” wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
4a. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
2.Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
3.Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia. Dostęp do kursu zostanie przydzielony Kupującemu w ciągu 24 godzin.
4.Faktura, zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5 Odstąpienie konsumenta od umowy

1.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Fragment rozdziału 5b – Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Prawa konsumenta.

Art.  43j.  [Sposób wykonania obowiązku dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej; uprawnienia konsumenta w przypadku niedostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej]

1. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

4. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.

5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1)z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

2)konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.

6. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na przedsiębiorcy.

7. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy przepis art. 43o stosuje się odpowiednio.

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§ 6 Odpowiedzialność za wady

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3.Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4.Kupujący może zgłosić informację wraz z reklamacją za wadę produktu cyfrowego na adres email: grupamorgen.mb@gmail.com
5.Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.